அணுக்கட்டமைப்பு

Posted by

ஒரு பொருளின் அடிப்படை அலகு அணு ஆகும். இது மையத்தில் அடர்த்தியான கருவையும் அதனைச் சூழ எதிர் ஏற்றம் கொண்ட இலத்திரன் அல்லது எதிர்மின்னி திரள்களையும் கொண்டுள்ளது. அணுவின் கருவில் நேர் ஏற்றம் கொண்ட புரொட்டோன்கள் அல்லது நேர்மின்னி மற்றும் நடுநிலையான நியூத்திரன்கள் அல்லது  நொதுமின்னி போன்ற துகள்கள் (துணிக்கைகள்) காணப்படுகின்றன.

 அறிவியல் சிந்தனைகளில் 1808ஆம் ஆண்டு ஜோன் டால்டன் அறிமுகப்படுத்திய அணுக் கொள்கை, வேதியியல் சிந்தனைகளில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தோற்றுவித்தது. இக்கொள்கையின்படி, எல்லா பொருட்களும் மிக நுண்ணிய துகள்களாகிய அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டவைகளாகும். இக்கொள்கையின்படி அணுக்கள்  அமைப்புகள் அற்ற,கடின, ஊடுருவாத துகள் பண்புடைய, பிரிக்க முடியாத பொருட்களாகும். ஜோன் டால்டனின் கருத்துகள் 19ஆம் நூற்றாண்டில், அப்பொழுது பெறப்பட்ட சோதனைகளின் முடிவுகளின் விளைவுகளாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஓர் அணு, மிகச் சிறிய துகள்களாகிய எலக்ட்ரான்கள் (எதிர்மின்னிகள்) , புரோட்டான்கள் (நேர்மின்னிகள்) மற்றும் நியூட்ரான்களால் (நொதுமிகள்) ஆக்கப்பட்டவை என நிரூபிக்கப்பட்டது. அணுவின் மைய பாகமான உட்கருவில் உள்ள நேர்மின்னூட்டத்துகளே புரோட்டானாகும். உட்கருவைச் சுற்றி, எதிர்மின்னூட்டம் உடையதுகள் எலக்ட்ரான் ஆகும். அணுவின் உட்கருவினுள் நடுநிலைத் தன்மையுள்ள நியூட்ரானும் உள்ளது. அணு நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்ததால், உட்கருவில் காணும் நேர்மின்னூட்டத்தின் எண்ணிக்கைக்குச் சமான எண்ணிக்கை அளவு எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன.இற்றைய கண்டுபிடிப்புகளின்படி அணுக்கூறுகள் மிகச் சிறிய நுண் பொருட்களால் ஆனவை; இவை : குவார்க்குகள் (Quarks), லெப்டான்கள் (leptons), போசொன்கள் (bosons)

குவார்க்குகள்

தனியான குவார்க்குகள் இயற்கையில் கிடைப்பதில்லை. கட்டுண்ட இணைந்த நிலையில் உள்ள குவார்க்குகள் வன்மி அல்லது ஆட்ரான் (Hadron) எனப் பொதுவான பெயரைக் கொண்டுள்ளது. வன்மிகள் (ஆட்ரான்கள்) அணுக்கரு வன்விசையால் கட்டுண்டு இருப்பவை. அணுக்கருவைச் சுற்றி வரும் எதிர்மின்னிகள் எப்படி மின்காந்த விசையால் கட்டுண்டு உள்ளதோ அது போலவே அணுக்கரு வன்விசையால் கட்டுண்டு இருக்கும் துகள்கள் வன்மிகள் (ஆட்ரான்கள்) ஆகும். அணுக்கரு வன்விசை புவியீர்ப்பு விசைபோல 1038 மடங்கு மிகுந்த வலுவுடைய விசையாகும்.

இரு குவார்க்குகள் (வன்மிகள்) இணைந்து உருவானவை இடைமிகள்  (மேசான்கள், mesons) என்றும் மூன்று வன்மிகள் சேர்ந்தவை பாரியான்கள் (baryon)  என்றும அழைக்கப்படுகின்றன. நேர்மின்னிகளும், நொதுமிகளும் பாரியான்கள் வகையைச் சேர்ந்தது ஆகும். இடைமிகளில் (மேசான்களில்) பல வகைகள் உள்ளன.

லெப்டான்கள்

லெப்டான்கள் (Lepton) அல்லது மென்மிகள் அணுக்கூறின் மற்றொரு அடிப்படைத் துகள்கள் வகையாகும். இவற்றுள் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன: ஏற்றம் கொண்டவை (எ.கா: எதிர்மின்னிகள்); நடுநிலையானவை (எ.கா: நுண்நொதுமிகள்/ நியூட்ரினோக்கள்)

தொடர்புடைய தலைப்புகள்:

  1. அணுத்துகள்
  2. அணுக்கொள்கை
The short URL of the present article is: https://www.thamilkalvi.com/2NcNq

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

twenty − twelve =